GTM-01 TSN01 AMAZING BEIJING TIANJIN 5D4N APR-SEP BY XW
GTM-01 TSN01 AMAZING BEIJING TIANJIN 5D4N APR-SEP BY XW
เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 15,888.-บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 15,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วันที่สี่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
วันที่ห้า ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี – เทียนสิน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13เม.ย.61 17เม.ย.61 23,888 23,888 23,888 6,000
28เม.ย.61 02พ.ค.61 18,888 18,888 18,888 5,000
12พ.ค.61 16พ.ค.61 17,888 17,888 17,888 5,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 17,888 17,888 17,888 5,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,500
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,500
07ก.ค.61 11ก.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 5,000
10ส.ค.61 14ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 5,000
01ก.ย.61 05ก.ย.61 16,888 16,888 16,888 4,500
22ก.ย.61 26ก.ย.61 16,888 16,888 16,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้