GTM-16 VN05 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4D3N MAY-SEP 18 BY FD
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 11,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61 เริ่มต้น 11,900 บาท โดยสายการบิน Air Asia (FD)
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
วันที่สาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06พ.ค.61 09พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
13พ.ค.61 16พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
27พ.ค.61 30พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
03มิ.ย.61 06มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
10มิ.ย.61 13มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
24มิ.ย.61 27มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
01ก.ค.61 04ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
08ก.ค.61 11ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
15ก.ค.61 18ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
29ก.ค.61 01ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
05ส.ค.61 08ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
12ส.ค.61 15ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
19ส.ค.61 22ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
26ส.ค.61 29ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
02ก.ย.61 05ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
09ก.ย.61 12ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
16ก.ย.61 19ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
23ก.ย.61 26ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
30ก.ย.61 03ต.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้