GTM-16 VN 006 โปรถูกใจ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4D3N MAY-SEP 18 BY VJ
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 10,900 บาท
โดยสายการบิน Viet Jet Air (VJ)


เริ่มต้น 10,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61 เริ่มต้น 10,900 บาท โดยสายการบิน Viet Jet Air (VJ)
วันที่สอง เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
วันที่สอง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สาม ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่สี่ ฮานอย –กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03พ.ค.61 06พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
07พ.ค.61 08พ.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
10พ.ค.61 13พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
17พ.ค.61 20พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
24พ.ค.61 27พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
26พ.ค.61 29พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
07มิ.ย.61 10มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,000
14มิ.ย.61 17มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,000
21มิ.ย.61 24มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,000
28มิ.ย.61 01ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
05ก.ค.61 08ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
12ก.ค.61 15ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
19ก.ค.61 22ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
26ก.ค.61 29ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
02ส.ค.61 05ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
09ส.ค.61 12ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
30ส.ค.61 02ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
06ก.ย.61 09ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
20ก.ย.61 23ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้