GTM-32 ICN02 เกาหลี ฉันรับไว้เอง 5D3N JUN-JUL 18 BY XJ
GTM-32 ICN02 เกาหลี ฉันรับไว้เอง 5D3N JUN-JUL 18 BY XJ 
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 12,888.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 12,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) - หมู่บ้านเทพนิยาย - วันเมาท์ สโนพาร์ค - เมืองซูวอน - ป้อมปราการฮวาซอง (-/L/D)
วันที่ 3 เมืองซูวอน - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - เมืองโซล - ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (B/L/D)
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี–พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านเมียงดง (B/L/-)
วันที่ 5 เมืองโซล - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 5,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
30มิ.ย.61 04ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
04ก.ค.61 08ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
05ก.ค.61 09ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
06ก.ค.61 10ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
07ก.ค.61 11ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
11ก.ค.61 15ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
12ก.ค.61 16ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
13ก.ค.61 17ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
14ก.ค.61 18ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้