GTM-01 TPE01 T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6D4N MAY-SEP 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 6 วัน 4 คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 15,987 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 15,987


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 6 วัน 4 คืน เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61 เริ่มต้น 15,987 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่หก สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11พ.ค.61 16พ.ค.61 17,987 17,987 17,987 5,000
25พ.ค.61 30พ.ค.61 17,987 17,987 17,987 5,000
29พ.ค.61 03มิ.ย.61 16,987 16,987 16,987 5,000
05มิ.ย.61 10มิ.ย.61 16,987 16,987 16,987 5,000
12มิ.ย.61 17มิ.ย.61 16,987 16,987 16,987 5,000
26มิ.ย.61 01ก.ค.61 15,987 15,987 15,987 5,000
03ก.ค.61 08ก.ค.61 15,987 15,987 15,987 5,000
10ก.ค.61 15ก.ค.61 16,987 16,987 16,987 5,000
17ก.ค.61 22ก.ค.61 16,987 16,987 16,987 5,000
24ก.ค.61 29ก.ค.61 18,987 18,987 18,987 5,500
27ก.ค.61 01ส.ค.61 18,987 18,987 18,987 5,500
07ส.ค.61 12ส.ค.61 18,987 18,987 18,987 5,500
10ส.ค.61 15ส.ค.61 18,987 18,987 18,987 5,500
17ส.ค.61 22ส.ค.61 15,987 15,987 15,987 5,000
24ส.ค.61 29ส.ค.61 16,987 16,987 16,987 5,000
28ส.ค.61 02ก.ย.61 16,987 16,987 16,987 5,000
04ก.ย.61 09ก.ย.61 15,987 15,987 15,987 5,000
11ก.ย.61 16ก.ย.61 16,987 16,987 16,987 5,000
18ก.ย.61 23ก.ย.61 16,987 16,987 16,987 5,000
25ก.ย.61 30ก.ย.61 16,987 16,987 16,987 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้