GTM-01 CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERITAGE 6D5N BY TG
ทัวร์จีน CHENGDU WORLD HERITAGE 6D5N BY TG
เดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 25,888.-บาท
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 25,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน CHENGDU WORLD HERITAGE 6D5N BY TG เดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่นต้น 25,888.-บาท โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว
วันที่สอง เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
วันที่สาม ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย
วันที่สี่ ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย
วันที่ห้า ชื่อสุ่ย- เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
วันที่หก ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ค.61 06พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 5,000
24พ.ค.61 29พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 5,000
21มิ.ย.61 26มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 5,000
26ก.ค.61 31ก.ค.61 26,888 26,888 26,888 5,000
08ส.ค.61 13ส.ค.61 26,888 26,888 26,888 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้