GTM-09 CSCKGWE05 ฉงชิ่ง สุกี้หมาล่า อู่หลง เมืองหิมะเขานางฟ้า 4วัน3คืน MAY-JUN18 (WE)
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง สุกี้หมาล่า อู่หลง เมืองหิมะเขานางฟ้า  4วัน3คืน
เดินทาง พ.ค. -มิ.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 12,899.-บาท
โดยสายการบิน ไทยสไมล์ (WE)


เริ่มต้น 12,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง สุกี้หมาล่า อู่หลง เมืองหิมะเขานางฟ้า 4วัน3คืน เดินทาง พ.ค. -มิ.ย. 61 ราคาเริ่นต้น 12,899.-บาท โดยสายการบิน ไทยสไมล์ (WE)
วันแรก กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
วันที่สอง ลานสกีอินดอร์-ร้านนวดเท้า-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านหมอนโอโซน
วันที่สาม อู่หลง-ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง-กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25พ.ค.61 27พ.ค.61 12,899 15,899 15,899
08มิ.ย.61 10มิ.ย.61 12,899 15,899 15,899
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 12,899 15,899 15,899
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้