LOVE TOKYO 4D3N XJ 26888 JUL18
LOVE TOKYO 4D3N XJ 26888 JUL18
เดินทาง 27 - 30 ก.ค. 61
ราคา 26,888.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 26,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น  อาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ )
วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - สวนโออิชิ ปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)  อาหาร เช้า
วันที่สี่ วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  อาหาร เช้า


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ค.61 30ก.ค.61 26,888 26,888 26,888 26,888
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้