GTM-01 TPE17 TAIWAN รัก...รสแซ่บ 4D3N JUL-NOV 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-พฤศจิกายน 61
เริ่มต้น 17,777 บาท
โดยสายการบิน Eva Air (BR)


เริ่มต้น 17,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 วัน 3 คืน เดินทาง กรกฎาคม-พฤศจิกายน 61 เริ่มต้น 17,777 บาท โดยสายการบิน Eva Air (BR)
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ
วันที่สี่ วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ก.ค.61 10ก.ค.61 17,777 17,777 17,777 4,000
04ส.ค.61 07ส.ค.61 17,777 17,777 17,777 4,000
08ก.ย.61 11ก.ย.61 17,777 17,777 17,777 4,000
11ต.ค.61 14ต.ค.61 19,777 19,777 19,777 4,500
18ต.ค.61 21ต.ค.61 18,777 18,777 18,777 4,000
03พ.ย.61 06พ.ย.61 18,777 18,777 18,777 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้