HELLO TOKYO XW 5D3N 24988 26-30JUL18
HELLO TOKYO XW 5D3N 24988 26-30JUL18
เดินทาง 26-30 ก.ค. 61
ราคา 24,988.-บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 24,988


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่แรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น  อาหารเที่ยง (BBQ YAKINIKU) ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
วันที่สาม โอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)  อาหารเช้า
วันที่ห้า วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ  อาหารเช้า


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ก.ค.61 30ก.ค.61 24,988 24,988 24,988 24,988
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้