GTM-01 TPE21 THE BEST OF TAIWAN 5D4N MAY-OCT 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 วัน 4 คืน
เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 25,900 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 25,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 วัน 4 คืน เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 61 เริ่มต้น 25,900 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
วันที่สาม ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป
วันที่ห้า ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02พ.ค.61 06พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 5,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 26,900 26,900 26,900 6,000
16พ.ค.61 20พ.ค.61 26,900 26,900 26,900 6,000
23พ.ค.61 27พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 5,500
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 25,900 25,900 25,900 5,500
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 25,900 25,900 25,900 5,500
25ก.ค.61 29ก.ค.61 26,900 26,900 26,900 6,000
08ส.ค.61 12ส.ค.61 26,900 26,900 26,900 6,000
03ต.ค.61 07ต.ค.61 25,900 25,900 25,900 5,500
10ต.ค.61 14ต.ค.61 26,900 26,900 26,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้