GTM-35 ARN-TG004 Scandinavia 3 Capital Flamsbana SWEDEN NORWAYS DENMARK 10D7N BY TG AUG-DEC 18
GTM-35 ARN-TG004  Scandinavia 3 Capital Flamsbana SWEDEN NORWAYS DENMARK 10D7N BY TG AUG-DEC 18
เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 75,900.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 75,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
วันที่สามของการเดินทาง สต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
วันที่สี่ของการเดินทาง ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
วันที่ห้าของการเดินทาง เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
วันที่หกของการเดินทาง อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS
วันที่แปดของการเดินทาง โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
วันที่เก้าของการเดินทาง ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
วันที่สิบของการเดินทาง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17ส.ค.61 26ส.ค.61 76,900 76,900 76,900 12,900
30ส.ค.61 08ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,900
31ส.ค.61 09ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,900
04ก.ย.61 13ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,900
07ก.ย.61 16ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,900
10ก.ย.61 19ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,900
14ก.ย.61 23ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,900
17ก.ย.61 26ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,900
21ก.ย.61 30ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,900
25ก.ย.61 04ต.ค.61 76,900 76,900 76,900 12,900
28ก.ย.61 07ต.ค.61 76,900 76,900 76,900 12,900
31ต.ค.61 09พ.ย.61 75,900 75,900 75,900 12,900
05พ.ย.61 14พ.ย.61 75,900 75,900 75,900 11,900
09พ.ย.61 18พ.ย.61 75,900 75,900 75,900 11,900
12พ.ย.61 21พ.ย.61 75,900 75,900 75,900 11,900
16พ.ย.61 25พ.ย.61 75,900 75,900 75,900 11,900
19พ.ย.61 28พ.ย.61 75,900 75,900 75,900 11,900
23พ.ย.61 02ธ.ค.61 75,900 75,900 75,900 11,900
29พ.ย.61 08ธ.ค.61 75,900 75,900 75,900 11,900
30พ.ย.61 09ธ.ค.61 75,900 75,900 75,900 11,900
03ธ.ค.61 12ธ.ค.61 75,900 75,900 75,900 11,900
17ธ.ค.61 26ธ.ค.61 75,900 75,900 75,900 11,900
23ธ.ค.61 01ม.ค.62 75,900 75,900 75,900 11,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้