GTM-35 PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE CZH AUS SLO HUN 7D4N BY EK JUN-OCT 18
GTM-35 PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE CZH AUS SLO HUN 7D4N BY EK JUN-OCT 18
เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 39,911.-บาท
โดยสายการบิน Emirates Airline


เริ่มต้น 39,911


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที่สามของการเดินทาง ปราก – ปราสาทปราก
วันที่สี่ของการเดินทาง เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา
วันที่ห้าของการเดินทาง พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
วันที่หกของการเดินทาง บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29พ.ค.61 04มิ.ย.61 39,911 39,911 39,911 4,900
10มิ.ย.61 16มิ.ย.61 39,911 39,911 39,911 4,900
18มิ.ย.61 24มิ.ย.61 39,911 39,911 39,911 4,900
19มิ.ย.61 25มิ.ย.61 39,911 39,911 39,911 4,900
26มิ.ย.61 02ก.ค.61 39,911 39,911 39,911 4,900
10ก.ค.61 16ก.ค.61 39,911 39,911 39,911 4,900
17ก.ค.61 23ก.ค.61 39,911 39,911 39,911 4,900
24ก.ค.61 30ก.ค.61 40,911 40,911 40,911 4,900
07ส.ค.61 13ส.ค.61 40,911 40,911 40,911 4,900
09ส.ค.61 15ก.ย.61 40,911 40,911 40,911 4,900
04ก.ย.61 10ก.ย.61 42,911 42,911 42,911 4,900
18ก.ย.61 24ก.ย.61 42,911 42,911 42,911 4,900
25ก.ย.61 01ต.ค.61 42,911 42,911 42,911 4,900
02ต.ค.61 08ต.ค.61 42,911 42,911 42,911 4,900
09ต.ค.61 15ต.ค.61 42,911 42,911 42,911 4,900
17ต.ค.61 23ต.ค.61 42,911 42,911 42,911 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้