GTM-10 GTCKG-WE07 ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3วัน2คืน JUN-DEC18 BY WE
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3วัน2คืน 
เดินทาง มิ.ย.-ธ.ค 61
ราคาเริ่นต้น 13,991.-บาท
โดยสายการบิน ไทยสไมล์ (WE)


เริ่มต้น 13,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3วัน2คืน เดินทาง มิ.ย.-ธ.ค 61 ราคาเริ่นต้น 13,991.-บาท โดยสายการบิน ไทยสไมล์ (WE)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านฉือชีโข่ว-อู่หลง
วันที่สองของการเดินทาง เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-อุทยานหลุมฟ้า(รมรถแบตเตอรี่)-ระเบียง-อู่หลง-ฉงชิ่ง
วันทีสามของการเดินทาง หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มิ.ย.61 03มิ.ย.61 13,991 13,991 13,991 2,500
08มิ.ย.61 10มิ.ย.61 13,991 13,991 13,991 2,500
15มิ.ย.61 17มิ.ย.61 13,991 13,991 13,991 2,500
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 13,991 13,991 13,991 2,500
29มิ.ย.61 10ก.ค.61 13,991 13,991 13,991 2,500
06ก.ค.61 08ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
26ก.ค.61 28ก.ค.61 15,991 15,991 15,991 2,500
17ส.ค.61 19ส.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
25ส.ค.61 27ส.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
01ก.ย.61 03ก.ย.61 14,991 14,991 14,991 2,500
15ก.ย.61 17ก.ย.61 14,991 14,991 14,991 2,500
22ก.ย.61 24ก.ย.61 14,991 14,991 14,991 2,500
13ต.ค.61 15ต.ค.61 15,991 15,991 15,991 2,500
26ต.ค.61 28ต.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
02พ.ย.61 04พ.ย.61 14,991 14,991 14,991 2,500
16พ.ย.61 18พ.ย.61 14,991 14,991 14,991 2,500
23พ.ย.61 25พ.ย.61 14,991 14,991 14,991 2,500
14ธ.ค.61 19ธ.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
21ธ.ค.61 23ธ.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้