GTM-16 BT-TUK01 มหัศจรรย์ TURKEY 9D6N_JUL-AUG18 BY TK
ทัวร์ตุรกี บินตรง พักหรู 5 ดาว  9 วัน 6 คืน
เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 32,900.-
เดินทางสายการบิน TURKISH AIRLINES


เริ่มต้น 32,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ตุรกี บินตรง พักหรู 5 ดาว 9 วัน 6 คืน เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 32,900.- เดินทางสายการบิน TURKISH AIRLINES
วันแรก กรุงเทพ •ตุรกี • อิสตันบูล (-/-/-)
18.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เคาท์เตอร์U ประตู 9 Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล• เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่ ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า •พิธภัณฑ์เมฟลานา •สถานนีคารวาน • เมืองคัปปาโดเกีย  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ห้า เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์เกอเรเม •นครใต้ดินคาดัค • โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่หก นั่งบอลลูนยมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่ เมืองอังการา•ทะเลสาบน้ำเค็ม • กรุงอังการา •สุสานอาตาเตริ์ก
วันที่เจ็ด กรุงอังการา • นครอิสตันบูล• พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรัส  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่แปด บลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เฉพาะพีเรียดขากลับไฟล์ท TK064 จะไม่มีบริการอาหารเย็น กรุณาเช็ควันเดินทางตามพีเรียดตารางการเดินทางก่อนทำการจอง
20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK64
วันที่เก้า สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ
09.45 น. ไฟล์ทบิน TK064 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพโดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่TK64
01.25 น. ไฟล์ทบิน TK068 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่TK68
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.ค.61 13ก.ค.61 32,900 32,900 32,900 6,000 ไฟล์ทบิน TK065/TK068
19ก.ค.61 27ก.ค.61 32,900 32,900 32,900 6,000 ไฟล์ทบิน TK065/TK068
30ก.ค.61 07ส.ค.61 33,900 33,900 33,900 6,000 ไฟล์ทบิน TK065/TK068
05ส.ค.61 13ส.ค.61 33,900 33,900 33,900 6,000 ไฟล์ทบิน TK065/TK068
08ส.ค.61 16ส.ค.61 33,900 33,900 33,900 6,000 ไฟล์ทบิน TK065/TK068
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้