GTM-35 JFK-BR001 USA CANADA NY DC TORANTO 9D6N BY BR SEP-DEC 18
ทัวร์อเมริกา - แคนาดา 9วัน6คืน
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561
เดินทางสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 99,900.- ** ไม่รวมวีซ่า


เริ่มต้น 99,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์อเมริกา - แคนาดา 9วัน6คืน เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561 เดินทางสายการบิน EVA AIR ราคาเริ่มต้น 99,900.- ** ไม่รวมวีซ่า
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ไต้หวั่น – นิวยอร์ก
วันที่สองของการเดินทาง นิวยอร์ก – เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์
วันที่สามของการเดินทาง นิวยอร์ก – WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์
วันที่สี่ของการเดินทาง ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.
วันที่ห้าของการเดินทาง วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD
วันที่หกของการเดินทาง แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า – อาหารค่ำบน Skylon Tower
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) – CN TOWER – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง โตรอนโต – ไต้หวั่น ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***
วันที่เก้าของการเดินทาง ไต้หวั่น – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19ก.ย.61 27ก.ย.61 99,900 99,900 99,900 26,500 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 11,600 บาท ***
07ต.ค.61 15ต.ค.61 102,900 102,900 102,900 26,900 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 11,600 บาท ***
01พ.ย.61 09พ.ย.61 102,900 102,900 102,900 26,900 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 11,600 บาท ***
22พ.ย.61 30พ.ย.61 102,900 102,900 102,900 26,900 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 11,600 บาท ***
01ธ.ค.61 09ธ.ค.61 102,900 102,900 102,900 26,900 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 11,600 บาท ***
21ธ.ค.61 29ธ.ค.61 102,900 102,900 102,900 26,900 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 11,600 บาท ***
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้