GTM-35 DME-TG008 MOSCOW ZAGOSRK 5D3N BY TG AUG-DEC 18
GTM-35 DME-TG008 MOSCOW ZAGOSRK 5D3N BY TG AUG-DEC 18
เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 61
ราคา 39,900.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 39,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่สองของการเดินทาง มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET วิหาร เซนท์ซาเวียร์ – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์
วันที่สามของการเดินทาง พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ละครสัตว์
วันที่สี่ของการเดินทาง สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – สนามบินมอสโคว์
วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ส.ค.61 12ส.ค.61 39,900 39,900 39,900 3,900
22ส.ค.61 26ส.ค.61 39,900 399,000 39,900 3,900
05ก.ย.61 09ก.ย.61 39,900 39,900 39,900 3,900
19ก.ย.61 23ก.ย.61 39,900 39,900 39,900 3,900
26ก.ย.61 30ก.ย.61 39,900 39,900 39,900 3,900
07พ.ย.61 11พ.ย.61 39,900 39,900 39,900 3,900
21พ.ย.61 25พ.ย.61 39,900 39,900 39,900 3,900
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 39,900 39,900 39,900 3,900
10ธ.ค.61 14ธ.ค.61 39,900 39,900 39,900 3,900
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 39,900 39,900 39,900 3,900
17ธ.ค.61 21ธ.ค.61 39,900 39,900 39,900 3,900
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 39,900 39,900 39,900 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้