GTM-01 TPE31 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N JUL-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 13,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 13,900 บาท โดยสายการบิน Lion Air (SL)
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ก.ค.61 26ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 4,000
19ส.ค.61 23ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 4,000
26ส.ค.61 30ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 4,000
02ก.ย.61 06ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 4,000
16ก.ย.61 20ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 4,000
23ก.ย.61 27ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 4,000
30ก.ย.61 04ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,000
07ต.ค.61 11ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,000
14ต.ค.61 18ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,000
21ต.ค.61 25ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,000
28ต.ค.61 01พ.ย.61 14,900 14,900 14,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้