GTM-01 TPE32 T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N JUL-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 21,777 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)


เริ่มต้น 21,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 21,777 บาท โดยสายการบิน Lion Air (SL)
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่ห้า ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
วันที่หก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่เจ็ด สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ค.61 29ก.ค.61 23,777 23,777 23,777 8,000
27ส.ค.61 02ก.ย.61 21,777 21,777 21,777 7,000
24ก.ย.61 30ก.ย.61 22,777 22,777 22,777 7,000
08ต.ค.61 14ต.ค.61 23,777 23,777 23,777 8,000
15ต.ค.61 21ต.ค.61 22,777 22,777 22,777 7,000
22ต.ค.61 28ต.ค.61 23,777 23,777 23,777 8,000
29ต.ค.61 04พ.ย.61 22,777 22,777 22,777 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้