GTM-26 GT-HAN FD01 เวียดนามเหนือฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4D3N JUN-OCT 18 BY FD
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 12,991 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 12,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 12,991 บาท โดยสายการบิน Air Asia (FD)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮานอย - เมืองลาวไก – ซาปา - Silver Water Fall - Cat Cat Village -ตลาดเมืองซาปา (Love market) - ซาปา
วันที่สองของการเดินทาง ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย
วันที่สามของการเดินทาง ฮานอย – นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - ฮาลอง – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ของการเดินทาง ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มิ.ย.61 04มิ.ย.61 10,991 10,991 10,991 3,500
08มิ.ย.61 11มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 3,500
15มิ.ย.61 18มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 3,500
22มิ.ย.61 25มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 3,500
29มิ.ย.61 02ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
05ก.ค.61 08ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
12ก.ค.61 15ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
19ก.ค.61 22ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
26ก.ค.61 29ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 3,500
27ก.ค.61 30ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
03ส.ค.61 06ส.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
10ส.ค.61 13ส.ค.61 14,991 14,991 14,991 3,500
16ส.ค.61 19ส.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
23ส.ค.61 26ส.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
30ส.ค.61 02ก.ย.61 12,991 12,991 12,991 3,500
07ก.ย.61 10ก.ย.61 12,991 12,991 12,991 3,500
14ก.ย.61 17ก.ย.61 12,991 12,991 12,991 3,500
21ก.ย.61 24ก.ย.61 12,991 12,991 12,991 3,500
27ก.ย.61 30ก.ย.61 12,991 12,991 12,991 3,500
28ก.ย.61 01ต.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
04ต.ค.61 07ต.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
12ต.ค.61 15ต.ค.61 14,991 14,991 14,991 3,500
18ต.ค.61 21ต.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
25ต.ค.61 28ต.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
26ต.ค.61 29ต.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้