GTM-01 HKG07 ฮ่องกง หวานใจ 2วัน1คืน JUN-OCT18 BY TG
ฮ่องกง หวานใจ 2วัน1คืน 
เดินทาง  มิถุนายน-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,456.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 13,456


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ฮ่องกง หวานใจ 2วัน1คืน เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 13,456.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights
วันที่สอง ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย- ฮ่องกง -กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10มิ.ย.61 11มิ.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
22มิ.ย.61 23มิ.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
23มิ.ย.61 24มิ.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
24มิ.ย.61 25มิ.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
30มิ.ย.61 01ก.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
01ก.ค.61 02ก.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
06ก.ค.61 07ก.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
08ก.ค.61 09ก.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
14ก.ค.61 15ก.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
15ก.ค.61 16ก.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
22ก.ค.61 23ก.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
04ส.ค.61 05ส.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
05ส.ค.61 06ส.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
17ส.ค.61 18ส.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
18ส.ค.61 19ส.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
24ส.ค.61 25ส.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
25ส.ค.61 26ส.ค.61 13,456 13,456 12,456 3,000
31ส.ค.61 01ก.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
01ก.ย.61 02ก.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
07ก.ย.61 08ก.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
08ก.ย.61 09ก.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
14ก.ย.61 15ก.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
15ก.ย.61 16ก.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
21ก.ย.61 22ก.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
22ก.ย.61 23ก.ย.61 13,456 13,456 12,456 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้