GTM-26 GT-TPE BR07 TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5D3N BY BR
GTM-26 GT-TPE BR07 TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5D3N BY BR
เดินทาง ก.ค. - พ.ย. 61
ราคา 19,991.-บาท
โดยสายการบิน EVA AIR


เริ่มต้น 19,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อทุยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์
Day 4 เดินทางไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - Germanium Power – ร้านคอสเมติค- เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet –สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ก.ค.61 18ก.ค.61 19,991 19,991 19,991 5,000
08ก.ย.61 12ก.ย.61 19,991 19,991 19,991 5,000
04ต.ค.61 08ต.ค.61 21,991 21,991 21,991 5,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 21,991 21,991 21,991 5,000
07พ.ย.61 11พ.ย.61 21,991 21,991 21,991 5,000
17พ.ย.61 21พ.ย.61 20,991 20,991 20,991 5,000
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 20,991 20,991 20,991 5,000
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 21,991 21,991 21,991 5,000
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 21,991 21,991 21,991 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้