GTM-26 GT-TPE IT04 TAIWAN สบาย Easy Easy 4D3N JUN-AUG 18 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 4วัน 3คืน
เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61
เริ่มต้น 13,991 บาท
โดยสายการบิน Tiger Air (IT)


เริ่มต้น 13,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 4วัน 3คืน เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61 เริ่มต้น 13,991 บาท โดยสายการบิน Tiger Air (IT)
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน
Day 2 เถาหยวน – เดินทางเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชาอู่หลง - เดินทางไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มารเก็ต
Day 3 เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – Germanium Power – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่
Day 4 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซัน (พิเศษ! ขอด้ายแดง ขอพรความรัก) – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มิ.ย.61 04มิ.ย.61 13,991 13,991 13,991 4,500
07มิ.ย.61 10มิ.ย.61 15,991 15,991 15,991 4,500
21มิ.ย.61 24มิ.ย.61 15,991 15,991 15,991 4,500
04ส.ค.61 07ส.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
11ส.ค.61 14ส.ค.61 18,991 18,991 18,991 4,500
17ส.ค.61 20ส.ค.61 15,991 15,991 15,991 4,500
25ส.ค.61 28ส.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้