GTM-26 GT-TPE BR05 TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน 6D4N JUN-AUG 18 BY BR
เที่ยวไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61
เริ่มต้น 23,911 บาท
โดยสายการบิน Eva Air (BR)


เริ่มต้น 23,911


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61 เริ่มต้น 23,911 บาท โดยสายการบิน Eva Air (BR)
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเถาหยวน – GLORIA OUTET – อาบน้ำแร่
Day 4 ไทเป – Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
Day 5 อุทยานทาโรโกะ (ผานกนางแอ่น, อุโมงค์เก้าโค้ง ) นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 6 ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านคอสเมติค – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03มิ.ย.61 08มิ.ย.61 23,911 23,911 23,911 6,500
23มิ.ย.61 28มิ.ย.61 23,911 23,911 23,911 6,500
24ก.ค.61 29ก.ค.61 25,991 25,991 25,991 6,500
11ส.ค.61 16ส.ค.61 25,991 25,991 25,991 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้