GTM-01 HKG13 HONGKONG SUMMER SALE 3D2N JUL-AUG18 BY EK
HONGKONG SUMMER SALE 3D2N 
เดินทาง  กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,999.-
โดยสายการบิน Emirates (EK)


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
HONGKONG SUMMER SALE 3D2N เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 13,999.- โดยสายการบิน Emirates (EK)
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
วันที่สาม เขาวิคตรอเรีย – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.ค.61 07ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 5,000
06ก.ค.61 08ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
07ก.ค.61 09ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
12ก.ค.61 14ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 5,000
13ก.ค.61 15ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
14ก.ค.61 16ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
20ก.ค.61 22ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
21ก.ค.61 23ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
02ส.ค.61 04ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 5,000
04ส.ค.61 06ส.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
09ส.ค.61 11ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 5,000
16ส.ค.61 18ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 5,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
18ส.ค.61 20ส.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
23ส.ค.61 25ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 5,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้