GTM-26 GT-TPE XW11 TAIWAN สบายพาชม อาหลี่ซัน 6D4N JUN-AUG 18 BY XW
Taiwan Alishan พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 16,991 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 16,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Taiwan Alishan พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 6 วัน 4 คืน เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61 เริ่มต้น 16,991 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-เจียอี้
Day 3 เจียอี้ – อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)
Day 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี ( ไม่รวมค่าโคมขงหมิง ) – เมืองไทเป - ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 6 ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06มิ.ย.61 11มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
07มิ.ย.61 12มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
09มิ.ย.61 14มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
13มิ.ย.61 18มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
19มิ.ย.61 24มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
20มิ.ย.61 25มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
21มิ.ย.61 26มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
27มิ.ย.61 02ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
28มิ.ย.61 03ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
29มิ.ย.61 04ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
03ก.ค.61 08ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
04ก.ค.61 09ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
05ก.ค.61 10ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
06ก.ค.61 11ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
10ก.ค.61 15ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
11ก.ค.61 16ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
12ก.ค.61 17ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
13ก.ค.61 18ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
17ก.ค.61 22ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
18ก.ค.61 23ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
19ก.ค.61 24ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
20ก.ค.61 25ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
24ก.ค.61 29ก.ค.61 18,991 18,991 18,991 5,500
25ก.ค.61 30ก.ค.61 19,991 19,991 19,991 5,500
26ก.ค.61 31ก.ค.61 19,991 19,991 19,991 5,500
27ก.ค.61 01ส.ค.61 19,991 19,991 19,991 5,500
28ก.ค.61 02ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
31ก.ค.61 05ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
01ส.ค.61 06ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
02ส.ค.61 07ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
03ส.ค.61 08ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
07ส.ค.61 12ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
08ส.ค.61 13ส.ค.61 19,991 19,991 19,991 5,500
09ส.ค.61 14ส.ค.61 19,991 19,991 19,991 5,500
10ส.ค.61 15ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
11ส.ค.61 16ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
12ส.ค.61 17ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
13ส.ค.61 18ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
14ส.ค.61 19ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
15ส.ค.61 20ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
16ส.ค.61 21ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
17ส.ค.61 22ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
18ส.ค.61 23ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
19ส.ค.61 24ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
20ส.ค.61 25ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
21ส.ค.61 26ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
22ส.ค.61 27ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
23ส.ค.61 28ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
24ส.ค.61 29ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
25ส.ค.61 30ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
26ส.ค.61 31ส.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้