GTM-01 [ICN21] KOREA รักใสๆ หัวใจลาเวนเดอร์ 5D3N JUN 18 TG
GTM-01 [ICN21]  KOREA รักใสๆ หัวใจลาเวนเดอร์ 5D3N JUN 18 TG
เดินทาง มิ.ย. 61
ราคา 19,900.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – ฮานิลาเวนเดอร์ฟาร์ม วันนักซานซา
วันที่สาม โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – N SEOUL TOWER
วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรโสม - น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 5,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 5,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 5,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 5,000
23มิ.ย.61 27มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 5,000
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้