GTM-19 P3 HI KOREA ALOHA SUMMER PREMIUM JUN-AUG 2018 (KE-TG)
GTM-19 P3 HI KOREA ALOHA SUMMER PREMIUM  JUN-AUG 2018 (KE-TG)
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 61
ราคาเริ่มตน 19,900.-บาท
โดยสายการบิน Korean Air,Thai Airways


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินอินชอน
วันที่ 2 PAJU PREMIUM OUTLET – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk – จุดชมวิวภูเขากูบองซาน
วันที่ 3 สวนสนุก EVERLAND – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
วันที่4 ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
วันที่5 ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 20,900 20,900 20,900 5,900 TG
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,900 TG
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 20,900 20,900 20,900 5,900 TG
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900 TG
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
04ก.ค.61 08ก.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900 TG
05ก.ค.61 09ก.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
11ก.ค.61 15ก.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900 TG
12ก.ค.61 16ก.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
18ก.ค.61 22ก.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900 TG
19ก.ค.61 23ก.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
25ก.ค.61 29ก.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
02ส.ค.61 06ส.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
08ส.ค.61 12ส.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
09ส.ค.61 13ส.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
15ส.ค.61 19ส.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,900 TG
16ส.ค.61 20ส.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
22ส.ค.61 26ส.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900 TG
23ส.ค.61 27ส.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
30ส.ค.61 03ก.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,900 KE
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้