GTM-01 PEK02 T-SUD HIGHLIGHT BEIJING MAY-JUN18 BY TG
ทัวร์จีน T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 16,777 บาท     


เริ่มต้น 16,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5วัน3คืน เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ราคาเพียง 16,777 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ
วันที่สี่ ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วันที่ห้า ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17พ.ค.61 21พ.ค.61 16,777 19,777 19,777 4,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 18,777 21,777 21,777 4,500
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 16,777 19,777 19,777 3,500
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 16,777 19,777 19,777 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้