GTM-01 PVG01 ที่สุด..โล้สำเภา SHANGHAI 5D3N MAY-SEP18 BY HO
ทัวร์จีน ที่สุด..โล้สำเภา SHANGHAI 5D3N 
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561
โดยสายการบิน Juneyao air (HO)
ราคาเพียง 12,900 บาท     


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ที่สุด..โล้สำเภา SHANGHAI 5D3N เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561 โดยสายการบิน Juneyao air (HO) ราคาเพียง 12,900 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
วันที่สาม อู๋ซี - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
วันที่สี่ หังโจว - ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง
วันที่ห้า หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26พ.ค.61 30พ.ค.61 13,900 16,900 16,900 3,500
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 11,995 15,900 15,900 3,500
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 12,900 15,900 15,900 3,500
25ก.ค.61 29ก.ค.61 18,900 21,900 21,900 4,500
26ก.ค.61 30ก.ค.61 18,900 21,900 21,900 4,500
09ส.ค.61 13ส.ค.61 18,900 21,900 21,900 4,500
10ส.ค.61 14ส.ค.61 18,900 21,900 21,900 4,500
07ก.ย.61 11ก.ย.61 14,900 17,900 17,900 3,500
14ก.ย.61 18ก.ย.61 14,900 17,900 17,900 3,500
21ก.ย.61 25ก.ย.61 14,900 17,900 17,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้