GTM-26 GT-HKG EK09 สบาย พาช้อป ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ!!!! 3วัน2คืน BY EK
ทัวร์จีน สบาย พาช้อป ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ!!!! 3วัน2คืน  
เดินทาง เดือนมิถุนายน 2561
โดยสายการบิน Emirats (EK)
ราคาเพียง 11,991 บาท   


เริ่มต้น 11,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน สบาย พาช้อป ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ!!!! 3วัน2คืน เดินทาง เดือนมิถุนายน 2561 โดยสายการบิน Emirats (EK) ราคาเพียง 11,991 บาท
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
Day 2 ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน -พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet
Day 3 ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต- กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07มิ.ย.61 09มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 5,000
10มิ.ย.61 12มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 5,000
14มิ.ย.61 16มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 5,000
17มิ.ย.61 19มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 5,000
21มิ.ย.61 23มิ.ย.61 12,999 12,999 12,991 5,000
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 5,000
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 5,000
28มิ.ย.61 30มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 5,000
30มิ.ย.61 02ก.ค.61 11,991 11,991 11,991 5,000
06ก.ค.61 08ก.ค.61 13,991 13,991 13,991 6,000
07ก.ค.61 09ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 5,000
08ก.ค.61 10ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 5,000
12ก.ค.61 14ก.ค.61 13,991 13,991 13,991 6,000
13ก.ค.61 15ก.ค.61 13,991 13,991 13,991 6,000
14ก.ค.61 16ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 5,000
19ก.ค.61 21ก.ค.61 13,991 13,991 13,991 6,000
20ก.ค.61 22ก.ค.61 13,991 13,991 13,991 6,000
21ก.ค.61 23ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 5,000
22ก.ค.61 24ก.ค.61 12,991 12,991 12,991 5,000
26ก.ค.61 28ก.ค.61 13,991 13,991 13,991 6,000
27ก.ค.61 29ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 6,000
28ก.ค.61 30ก.ค.61 15,991 15,991 15,991 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้