GTM-01 CSX02 THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N MAY-SEP18 BY FD
ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N MAY-SEP18  BY FD
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561
ราคาเพียง 16,777 บาท     
โดยสายการบิน Air asia (FD)


เริ่มต้น 16,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N MAY-SEP18 BY FD เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561 ราคาเพียง 16,777 บาท โดยสายการบิน Air asia (FD)
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา
วันที่สอง เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
วันที่สาม ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
วันที่สี่ ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
วันที่ห้า ร้านผ้าไหม – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว
วันที่หก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29พ.ค.61 03มิ.ย.61 18,777 21,777 21,777 5,500
06มิ.ย.61 11มิ.ย.61 16,777 19,777 19,777 4,500
05ก.ค.61 10ก.ค.61 17,777 20,777 20,777 4,500
26ก.ค.61 31ก.ค.61 20,777 23,777 23,777 6,000
09ส.ค.61 14ส.ค.61 20,777 23,777 23,777 6,000
30ส.ค.61 04ก.ย.61 16,777 19,777 19,777 4,500
06ก.ย.61 11ก.ย.61 16,777 19,777 19,777 4,500
13ก.ย.61 18ก.ย.61 16,777 19,777 19,777 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้