GTM-02 KOREA SUMMER หนีร้อน...ไปหารัก 5วัน 3คืน JUN-SEP18 By LJ
ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER หนีร้อน...ไปหารัก 5วัน 3คืน
ออกเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561
บินด้วยสายการบิน จินแอร์ LJ


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER หนีร้อน...ไปหารัก 5วัน 3คืน ออกเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561 บินด้วยสายการบิน จินแอร์ LJ
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOW PARK
วันที่สาม COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,500
04มิ.ย.61 08มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,500
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,500
10มิ.ย.61 14มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,500
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,500
16มิ.ย.61 20มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,500
19มิ.ย.61 23มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,500
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,500
25มิ.ย.61 29มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,500
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,500
01ก.ค.61 05ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,500
04ก.ค.61 08ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,500
07ก.ค.61 11ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,500
10ก.ค.61 14ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,500
13ก.ค.61 17ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,500
16ก.ค.61 20ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,500
19ก.ค.61 23ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,500
21ส.ค.61 25ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,500
24ส.ค.61 28ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,500
27ส.ค.61 31ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,500
30ส.ค.61 03ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,500
02ก.ย.61 06ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
05ก.ย.61 09ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,500
08ก.ย.61 12ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
11ก.ย.61 15ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
14ก.ย.61 18ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,500
17ก.ย.61 21ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
20ก.ย.61 24ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,500
23ก.ย.61 27ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
26ก.ย.61 30ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,500
29ก.ย.61 03ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้