GTM-32 HKG06 ฮ่องกง 4 เมือง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน MAY-JUN18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน 
เดินทาง  พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 9,998.-
โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)


เริ่มต้น 9,998


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ราคาเริ่มต้น 9,998.- โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์-พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ ชมโชว์ แสง สี เสียง
วันที่ 3เมืองจู่ไห่ -ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - เมืองจู่ไห่
วันที่ 4เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29พ.ค.61 01มิ.ย.61 8,777 8,777 8,777 3,000
31พ.ค.61 03มิ.ย.61 8,888 8,888 8,888 3,000
14มิ.ย.61 17มิ.ย.61 9,998 9,998 9,998 3,000
17มิ.ย.61 20มิ.ย.61 9,998 9,998 9,998 3,000
24มิ.ย.61 27มิ.ย.61 9,998 9,998 9,998 3,000
14ก.ค.61 17ก.ค.61 10,998 10,998 10,998 3,000
22ก.ค.61 25ก.ค.61 10,998 10,998 10,998 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้