GTM-33 JMM28 มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-อมรปุระ พิเศษ! นอนพุกาม 2คืน 4D3N JUN-AUG 18 BY FD
มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ พักพุกาม 2 คืน 4D3N
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 12,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ พักพุกาม 2 คืน 4D3N เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61 เริ่มต้น 12,900 บาท โดยสายการบิน Air Asia (FD)
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-ชมทะเลเจดีย์-โชว์เชิดหุ่นกระบอก
วันสอง พุกาม-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี เครื่องเขิน
วันที่สาม พุกาม-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ)-สะพานไม้อูเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-Manday Hill
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย์ กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มิ.ย.61 17มิ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
28มิ.ย.61 01ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
12ก.ค.61 15ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
19ก.ค.61 22ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
26ก.ค.61 29ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
02ส.ค.61 05ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
09ส.ค.61 12ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
16ส.ค.61 19ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
23ส.ค.61 26ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้