GTM-35 NBO-ET001 The Great Kenya Safari 8D5N BY ET OCT 18
GTM-35 NBO-ET001 The Great Kenya Safari 8D5N BY ET OCT 18
เดินทาง ต.ค. 61
ราคา 99,900.-บาท
โดยสายการบิน Ethiopian Airlines


เริ่มต้น 99,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – แอดดิสอาบาบา
วันที่สองของการเดินทาง แอดดิสอาบาบา – ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ – ชมวิวภูเขาคิลิมันจาโร
วันที่สามของการเดินทาง แอมโบเซลี – Game Drive 1 – ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา
วันที่สี่ของการเดินทาง ไนวาชา – ทะเลสาบโบโกเรีย – ชมนกฟลามิงโก้ – ไนวาชา
วันที่ห้าของการเดินทาง ไนวาชา – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – Game Drive 2
วันที่หกของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – Game Drive 3,4 – หมู่บ้านมาไซ มาร่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – Game Drive 5 - ไนโรบี – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ – สนามบิน - กรุงเทพฯ
วันที่แปดของการเดินทาง แอดดิสอาบาบา – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 19ต.ค.61 99,900 99,900 99,900 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้