GTM-10 TG93 RUSSIA MOSCOW 5D3N BY TG AUG-DEC 18
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน บินตรง 
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
โดยสายการบิน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 39,900.-


เริ่มต้น 39,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน บินตรง เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61 โดยสายการบิน การบินไทย ราคาเริ่มต้น 39,900.-
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
วันที่ 2 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต
วันที่ 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์
วันที่ 4 มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
วันที่ 5 สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ส.ค.61 26ส.ค.61 38,998 38,998 38,998 5,000
05ก.ย.61 09ก.ย.61 39,998 39,998 39,998 5,000
12ก.ย.61 16ก.ย.61 39,998 39,998 39,998 5,000
07พ.ย.61 11พ.ย.61 39,998 39,998 39,998 5,000
21พ.ย.61 25พ.ย.61 39,998 39,998 39,998 5,000
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 39,998 39,998 39,998 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้