GTM-32 HKG03 ฮ่่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน JUN-JUL18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง  ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน  
เดินทาง  มิถุนายน-กรกฎาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11,999.-
โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)


เริ่มต้น 11,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 11,999.- โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง
วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์วัฒนธรรม
วันที่ 3 เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - เมืองจู่ไห่ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
วันที่ 4 เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05มิ.ย.61 08มิ.ย.61 12,999 15,999 15,999 3,000
08มิ.ย.61 11มิ.ย.61 13,999 16,999 16,999 3,000
10มิ.ย.61 13มิ.ย.61 12,999 15,999 15,999 3,000
19มิ.ย.61 22มิ.ย.61 12,999 15,999 15,999 3,000
28มิ.ย.61 01ก.ค.61 11,999 14,999 14,999 3,000
01ก.ค.61 04ก.ค.61 13,999 16,999 16,999 3,000
10ก.ค.61 13ก.ค.61 13,999 16,999 16,999 3,000
15ก.ค.61 18ก.ค.61 14,999 17,999 17,999 3,000
19ก.ค.61 22ก.ค.61 15,999 18,999 18,999 3,000
29ก.ค.61 01ส.ค.61 15,999 18,999 18,999 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้