GTM-21 Wonderful Turkey (Re-Route)(Lavender) 8D5N JUL-AUG 18 BY TK
ทัวร์ตุรกี ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61
เพียง 38,900 บาท
โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)


เริ่มต้น 38,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ตุรกี ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 8 วัน 5 คืน เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61 เพียง 38,900 บาท โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงอิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม-พระราชวังทอปกาปิ – สไปซ์มาร์เก็ต
วันสามของการเดินทาง (3) อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ชานัคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส - เมืองคูซาดาสี-โรงงานเครื่องหนัง
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) เมืองคูซาดาสี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - เมืองคอนย่า
วันที่หกของการเดินทาง (6) เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ระหว่างทางแวะถ่ายรูป คาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน-ชมโชว์ระบำหน้าท้องBelly Dance
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม – โรงงานเพชร - เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – สนามบินเมืองเคย์เซอรี่-สนามบินอิสตันบูล
วันที่แปดของการเดินทาง (8) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ก.ค.61 20ก.ค.61 38,900 38,900 38,900 5,500
21ก.ค.61 28ก.ค.61 38,900 38,900 38,900 5,500
13ส.ค.61 20ส.ค.61 38,900 38,900 38,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้