GTM-06 EUR_09 Bavaria-Tirol 9Day OCT 18 - MAR 19 BY TG
GTM-06 EUR_09 Bavaria-Tirol 9Day OCT 18 - MAR 19 BY TG
เดินทาง ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 94,000.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 94,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต
วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ
วันที่ 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
วันที่ 4 การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค
วันที่ 5 วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
วันที่ 6 เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ
วันที่ 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
วันที่ 8 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ต.ค.61 21ต.ค.61 95,000 95,000 95,000 9,000
20ต.ค.61 28ต.ค.61 95,000 95,000 95,000 9,000
03พ.ย.61 11พ.ย.61 94,000 94,000 94,000 9,000
10พ.ย.61 18พ.ย.61 94,000 94,000 94,000 9,000
17พ.ย.61 25พ.ย.61 94,000 94,000 94,000 9,000
24พ.ย.61 02ธ.ค.61 94,000 94,000 94,000 9,000
01ธ.ค.61 09ธ.ค.61 94,000 94,000 94,000 9,000
05ม.ค.62 13ม.ค.62 94,000 94,000 94,000 9,000
12ม.ค.62 20ม.ค.62 94,000 94,000 94,000 9,000
19ม.ค.62 27ม.ค.62 94,000 94,000 94,000 9,000
26ม.ค.62 03ก.พ.62 94,000 94,000 94,000 9,000
02ก.พ.62 10ก.พ.62 94,000 94,000 94,000 9,000
09ก.พ.62 17ก.พ.62 94,000 94,000 94,000 9,000
16ก.พ.62 24ก.พ.62 94,000 94,000 94,000 9,000
23ก.พ.62 03มี.ค.62 94,000 94,000 94,000 9,000
02มี.ค.62 10มี.ค.62 94,000 94,000 94,000 9,000
09มี.ค.62 17มี.ค.62 94,000 94,000 94,000 9,000
16มี.ค.62 24มี.ค.62 94,000 94,000 94,000 9,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้