GTM-40 WONDERFUL JAPAN 6D3N 10-15 AUG18 By TG
เดินทาง 10 -15 สิงหาคม 2561 ““หยุดเทศกาลวันแม่””
ราคาเริ่มต้น 45,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 45,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 (2) สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า– วัดคิโยมิซึ– ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 (3) หมู่บ้านชิรากาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 (4) ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 (5) วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียว สกายทรี - โอไดบะ- สนามบินฮาเนดะ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 (6) สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 15ส.ค.61 45,900 42,900 39,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้