GTM-40 UNSEEN NIKKO 6D3N OCT-NOV 18 By TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ชมดอกโคสเคียส สวนฮิตาชิ ศาลเจ้าโทโชคุ กระเช้าอะเคชิไดระ 
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 43,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 43,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ
วันที่สามของการเดินทาง น้ำตกเคง่อน – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ห้าของการเดินทาง ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ
วันที่สี่ของการเดินทาง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)
วันที่หกของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 17ต.ค.61 45,900 42,900 39,900 6,000
25ต.ค.61 30ต.ค.61 45,900 42,900 39,900 6,000
08พ.ย.61 13พ.ย.61 43,900 40,900 37,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้