GTM-40 UNSEEN KANSAI 5D3N 14-18 NOV18 By TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต
เดินทาง 14 - 18  พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 44,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 44,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (2) ปราสาทอิกะ – หมู่บ้านนินจาอิกะ – นารา – วัดโทไดจิ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (3) อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายโรแมนติค – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคิโยมิซึ - ชินไซบาชิ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (4) อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 (5) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ- สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14พ.ย.61 18พ.ย.61 44,900 41,900 38,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้