GTM-40 UNSEEN TOHOKU 6D3N OCT-NOV18 By TG
เดินทาง 12–17 ตุลาคม 2561 ""หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9""
25-30 ตุลาคม 2561
08–13 พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 46,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 46,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ - นิกโก้ – น้ำตกเคง่อน – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ
วันที่สามของการเดินทาง หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ - ปราสาทนกกระเรียน - “ทะเลสาบ 5 สี” – โกะชิคินุมะ - เซนได - ถนนอิจิบังโจ
วันที่สี่ของการเดินทาง มัตสึชิม่า – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – ภูเขาไฟซาโอะ (ผ่านชม) – หมูบ้านสุนัขจิ้งจอก
วันที่ห้าของการเดินทาง ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ
วันที่หกของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 17ต.ค.61 48,900 45,900 42,900 6,000
25ต.ค.61 30ต.ค.61 48,900 45,900 42,900 6,000
08พ.ย.61 13พ.ย.61 46,900 43,900 40,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้