GTM-40 SNOW TEMEPARK-B 6D4N NOV-DEC 18 By TG
30 พ.ย–05 ธ.ค. 2561 “หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9”
07–12 ธันวาคม 2561 “หยุดวันรัฐธรรมนูญ”
21– 26 ธันวาคม 2561 “เทศกาลคริสมาสต์”
ราคาเริ่มต้น 53,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 53,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สองของการเดินทาง (2) สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะซัน – วัดอาซากุสะ -ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท
วันที่สามของการเดินทาง (3) เมืองทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – นาโกย่า
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
วันที่หกของการเดินทาง (6) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30พ.ย.61 05ธ.ค.61 53,900 50,900 47,900 8,000
07ธ.ค.61 12ธ.ค.61 53,900 50,900 47,900 8,000
21ธ.ค.61 26ธ.ค.61 53,900 50,900 47,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้