GTM-06 EUR 07 Grand Italy 9Day Oct 18-Mar 19 BY TG
GTM-06 EUR 07 Grand Italy 9Day Oct 18-Mar 19 BY TG
เดินทาง ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 80,000.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 80,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
วันที่ 2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
วันที่ 3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า
วันที่ 4 เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
วันที่ 5 นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
วันที่ 6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
วันที่ 7 พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
วันที่ 8 เดินทางสู่สนามบิน
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 20ต.ค.61 91,000 91,000 91,000 10,000
19ต.ค.61 27ต.ค.61 91,000 91,000 91,000 10,000
16พ.ย.61 24พ.ย.61 80,000 80,000 80,000 10,000
07ธ.ค.61 15ธ.ค.61 80,000 80,000 80,000 10,000
04ม.ค.62 12ม.ค.62 880,000 88,000 88,000 10,000
11ม.ค.62 19ม.ค.62 88,000 88,000 88,000 10,000
18ม.ค.62 26ม.ค.62 88,000 88,000 88,000 10,000
25ม.ค.62 02ก.พ.62 88,000 88,000 88,000 10,000
01ก.พ.62 09ก.พ.62 88,000 88,000 88,000 10,000
08ก.พ.62 16ก.พ.62 88,000 88,000 88,000 10,000
15ก.พ.62 23ก.พ.62 88,000 88,000 88,000 10,000
22ก.พ.62 02มี.ค.62 88,000 88,000 88,000 10,000
01มี.ค.62 09มี.ค.62 88,000 88,000 88,000 10,000
08มี.ค.62 16มี.ค.62 88,000 88,000 88,000 10,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้