GTM-01 NRT28 ALL STAR TOKYO ม่วงท่วมทุ่ง 4D3N JUN XJ
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ ช้อปปิ้งจุใจ อิสระฟรีเดย์
เดินทาง มินายน 2561
เริ่มต้น 17,881.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 17,881


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี
วันที่สาม อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่สี่ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16มิ.ย.61 19มิ.ย.61 17,881 17,881 17,881 8,000
28มิ.ย.61 01ก.ค.61 17,881 17,881 17,881 8,000
30มิ.ย.61 03ก.ค.61 18,881 18,881 18,881 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้