GTM-01 TPE24 T-DED TAIWAN โดนใจ JUL-SEP 18 4D3N BY CI
ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่ดี ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง 4วัน3คืน
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 12,777 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 12,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่ดี ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง 4วัน3คืน เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61 เริ่มต้น 12,777 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.ค.61 08ก.ค.61 12,777 12,777 12,777 4,000
06ก.ค.61 09ก.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
12ก.ค.61 15ก.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
13ก.ค.61 16ก.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
19ก.ค.61 22ก.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
20ก.ค.61 23ก.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
03ส.ค.61 06ส.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,000
11ส.ค.61 14ส.ค.61 14,777 14,777 14,777 4,000
17ส.ค.61 20ส.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
24ส.ค.61 27ส.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
31ส.ค.61 03ก.ย.61 13,777 13,777 13,777 4,000
07ก.ย.61 10ก.ย.61 13,777 13,777 13,777 4,000
14ก.ย.61 17ก.ย.61 13,777 13,777 13,777 4,000
21ก.ย.61 24ก.ย.61 14,777 14,777 14,777 4,000
28ก.ย.61 01ต.ค.61 13,777 13,777 13,777 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้