GTM-06 EUR 07A Amazing Italy 11Day Oct 18-Mar 19 BY TG
GTM-06 EUR 07A Amazing Italy 11Day Oct 18-Mar 19 BY TG
เดินทาง ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 95,000.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 95,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
วันที่สอง มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
วันที่สาม อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
วันที่สี่ ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
วันที่ห้า นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
วันที่หก เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
วันที่เจ็ด ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน
วันที่แปด เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม
วันที่เก้า เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
วันที่สิบ เดินทางสู่สนามบิน
วันที่สิบเอ็ด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ต.ค.61 15ต.ค.61 103,000 103,000 103,000 13,000
12ต.ค.61 22ต.ค.61 103,000 103,000 103,000 13,000
02พ.ย.61 12พ.ย.61 102,000 102,000 102,000 13,000
09พ.ย.61 19พ.ย.61 102,000 102,000 102,000 13,000
16พ.ย.61 26พ.ย.61 102,000 102,000 102,000 13,000
23พ.ย.61 03ธ.ค.61 102,000 102,000 102,000 13,000
30พ.ย.61 10ธ.ค.61 95,000 95,000 95,000 13,000
04ม.ค.62 14ม.ค.62 102,000 102,000 102,000 13,000
11ม.ค.62 21ม.ค.62 102,000 102,000 102,000 13,000
18ม.ค.62 28ม.ค.62 102,000 102,000 102,000 13,000
25ม.ค.62 04ก.พ.62 102,000 102,000 102,000 13,000
01ก.พ.62 11ก.พ.62 102,000 102,000 102,000 13,000
08ก.พ.62 18ก.พ.62 102,000 102,000 102,000 13,000
15ก.พ.62 25ก.พ.62 102,000 102,000 102,000 13,000
22ก.พ.62 04มี.ค.62 102,000 102,000 102,000 13,000
01มี.ค.62 11มี.ค.62 102,000 102,000 102,000 13,000
08มี.ค.62 18มี.ค.62 102,000 102,000 102,000 13,000
15มี.ค.62 25มี.ค.62 102,000 102,000 102,000 13,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้