GTM-39 ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 5วัน4 คืน OCT18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี  5วัน4คืน 
เดินทาง  ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9,998.-
โดยสายการบิน Emirates (EK)


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 5วัน4คืน เดินทาง ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 9,998.- โดยสายการบิน Emirates (EK)
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
วันที่สอง ร้านค้ารัฐบาลจีน - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งย่านซ่างเซี่ยจิ่ว
วันที่สาม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (เต็มวัน) – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วันที่สี่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 – เซินเจิ้น – ชมโชว์ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม
วันที่ห้า เซินเจิ้น – ฮ่องกง -วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ต.ค.61 18ต.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,000
15ต.ค.61 19ต.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้